Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering

Publicerad

Regeringen lämnar idag en skrivelse till riksdagen med konkreta åtgärder som leder till en bättre hantering av gruvavfall.

- Sverige ska fortsätta att stå starkt som gruvnation och vara en föregångare för en miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering. Länderna inom EU använder ca 30 procent av världens samlade produktion av metaller som är nödvändiga för att möta samhällsutvecklingen, men står för 3 procent av produktionen. Våra 16 metallgruvor gör att Sverige hör till de främsta producenterna av basmetall inom EU. Det är självklart att avslutad gruvverksamhet inte ska överlämna en skadad miljö eller ekonomiska åtaganden till framtida medborgare, säger näringsminister Mikael Damberg.

Riksdagen lämnade i december 2015 över Riksrevisionens rapport "Gruvavfall – Ekonomiska risker för staten?" till regeringen. I samband med det efterfrågades en skrivelse från regeringen, senast den 15 april 2016.

I skrivelsen till riksdagen redovisar regeringen hur Riksrevisionens rekommendationer tas omhand. Regeringen har påbörjat ett arbete för att utreda och analysera förutsättningarna för nya modeller för kostnadstäckning av av­hjälpande av sådana skador.

Skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

- Det går åt stora mängder bergmaterial för att producera metall, vilket gör att gruvavfallet utgör 83 procent av det totala avfallet som uppkommer i Sverige en del av detta kan också generera giftigt cancerframkallande lakvatten. Därför behöver vi en långsiktig strategi för att hantera avfallet på ett sätt som skyddar både människor och miljö, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Regeringen uppdrar också till Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning att tillsammans ta fram en långsiktig strategi för hantering av gruvavfall, kartlägga statens och verksamhetsutövarnas kostnader inom området samt utvärdera efterbehandlingar av de nedlagda gruvverksamheterna.

Dessutom får Naturvårdsverket uppdraget att analysera och förtydliga sin vägledning avseende under vilka förutsättningar utvinningsavfall som uppvisar farliga egenskaper bör klassificeras som farligt avfall och konsekvenserna av detta.

Uppdrag att ta fram strategi för hantering av gruvavfall och göra en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling

Uppdrag avseende klassificering av utvinningsavfall

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Hellström Gefwert
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon klimat- och miljöminister samt vice statsminister.

Genvägar

Läs mer om gruvor och miljöpåverkan på SGU:s och Naturvårdsverkets webbplats: