Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag avseende klassificering av utvinningsavfall

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att analysera och förtydliga sin vägledning avseende under vilka förutsättningar utvinningsavfall som uppvisar farliga egenskaper bör klassificeras som farligt avfall samt vilka konsekvenser klassificeringen skulle kunna innebära avseende förordningen (2013:319) om utvinningsavfall.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 28 februari 2017.

Pressmeddelande: Miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering