Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag om genomförande av internationella samarbetsmekanismer i klimatavtalet från Paris Diarienummer: M2016/01057/Kl

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet att analysera vilken roll internationella klimatinsatser och nya samarbetsformer inom ramen för Artikel 6 i klimatavtalet från Paris kan spela i genomförandet av det internationella klimatavtal som ska gälla för perioden efter 2020.

Ladda ner:

STEM ska genomföra uppdraget i samråd med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och Naturvårdsverket. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 15 oktober 2016.