Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om nationell samordning avseende utsatta EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt i Sverige Diarienummer: S2016/00724/FST

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under åren 2016–2017 utveckla samverkan och samordna det arbete som bedrivs avseende medborgare inom EU/EES-området som vistas tillfälligt i Sverige utan uppehållsrätt.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att:

  • stärka samverkan och samordningen mellan statliga myndigheter, kommuner, civila samhället och andra relevanta aktörer som möter målgruppen,
  • utarbeta metodstöd och genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade till de samverkande aktörerna, samt
  • inrätta en rådgivande servicefunktion riktad till kommuner och andra aktörer i frågor om hur arbetet och samverkan kan bedrivas på ett ändamålsenligt och likformigt sätt.

Samverkan med Socialstyrelsen, Polisen, Kronofogden, kommuner och SKL

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, berörda kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting. De erfarenheter som länsstyrelserna i förekommande fall har från respektive län ska beaktas. Erfarenheter från länsstyrelsens uppdrag att utveckla samverkan och samordning när det gäller människohandel bör tas tillvara på lämpligt sätt.

Länsstyrelsen i Stockholm ska till Socialdepartementet redovisa genomförda aktiviteter och erfarenheter i en rapport senast 31 januari 2017 avseende arbetet under 2016 samt i en slutredovisning senast 31 januari 2018.