Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp Diarienummer: S2016/04468/FST

Publicerad

Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att
1. genomlysa ärenden om misstänkt människohandel med barn mellan 2015–2016,
2. fortsätta att bidra till att informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande samt barnhemsturism.

Ladda ner:

Uppdraget ska genomföras med ett tydligt fokus på att säkerställa barnets rättigheter och med ett tydligt barnrättsperspektiv samt jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska vidare genomföras, där det är relevant, i samverkan med övriga länsstyrelser, socialtjänsten i berörda kommuner, Barnombudsmannen, Polismyndigheten och Åklagar-myndigheten. I deluppdrag 1 ska även Länsstyrelsen samråda med Migrationsverket.

Deluppdrag 1 ska redovisas senast den 1 februari 2017 och deluppdrag 2 senast den 30 april 2018 till Socialdepartementet.