Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten avseende nationell upphandlingsstrategi Diarienummer: Fi2016/00833/OU

Publicerad

Ladda ner:

Upphandlingsmyndigheten ges i uppdrag att verka för att den nationella upphandlingsstrategin genomförs och får genomslag. Det innebär bl.a. att Upphandlingsmyndigheten ska informera och vägleda upphandlande myndigheter och enheter om hur strategin kan realiseras.

Upphandlingsmyndigheten får även i uppdrag att följa upp hur upphandlingsstrategin har påverkat upphandlande myndigheters och enheters inköpsarbete samt vilka övriga effekter som kan påvisas med anledning av strategin.

Upphandlingsmyndigheten ska senast den 30 september 2017 till regeringen (Finansdepartementet) lämna en redogörelse för uppföljningen av den nationella upphandlingsstrategin.

Genvägar