Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att föreslå transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet Diarienummer: N2016/05492/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att lämna förslag till nya transportpolitiska preciseringar avseende trafiksäkerhet. Preciseringarna ska vara uppföljningsbara, och om det är lämpligt, trafikslagsövergripande. Förslaget ska utgå från nollvisionen.

Ladda ner:

Uppdraget ska ta hänsyn till de mål som finns inom EU. När det gäller vägtrafiken ska förslaget inkludera etappmål för omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken efter 2020. Förslaget ska särskilt beakta trafiksäkerheten för oskyddade vägtrafikanter. Vidare ska konsekvenser av vald definition av allvarligt skadade redovisas.

Uppdraget ska så långt möjligt samordnas med uppdraget till Trafikanalys att se över transportpolitiska preciseringar och lämna förslag till indikatorer för att följa upp de transportpolitiska målen (dnr N2016/05490/TS). De preciseringar med avseende på trafiksäkerhet som föreslås ska passa in i denna helhet och beakta möjligheten till måluppfyllelse avseende övriga mål inom transportpolitiken. Förslag ska vid behov lämnas på indikatorer för preciseringarna som kan användas i regeringens uppföljning.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017 till Regeringskansliet (Närings departementet).

Trafikverket och Transportstyrelsen ska bistå med underlag till arbetet. Vid genomförandet av uppdraget ska Trafikanalys samråda med och informera berörda aktörer.

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.