Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik Diarienummer: N2016/05493/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att sammankalla till, och leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet som syftar till att uppnå nollvisionen inom vägtrafikområdet.

Ladda ner:

I uppdraget ingår följande delar:

  • Sammankalla och föra en dialog med berörda myndigheter och aktörer.
  • Ansvara för att det årligen tas fram en detaljerad uppföljning av trafiksäkerhetsläget som är till nytta för berörda myndigheter och aktörer i deras planering och genomförande av sin verksamhet kopplat till vägtrafiksäkerhet.
  • Vid behov föreslå gemensam verksamhetsutveckling där enskilda aktörer i samverkan skulle kunna förbättra trafiksäkerheten.
  • Förvalta, utveckla och sprida kunskap om nollvisionen som säkerhets filosofi.

I uppdraget ingår vidare att Trafikverket i samråd med berörda aktörer ska ta fram en beskrivning av hur ovan nämnda samverkan i praktiken ska utformas. Uppdraget ska återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj varje år.

Nystart för nollvisionen

Regeringens nystart för nollvisionen ska tydliggöra inriktningen för det fortsatta arbetet för trafiksäkerhet. Nystarten gäller alla trafikslag och ska fungera som en plattform för konkreta initiativ inom trafiksäkerhetsområdet.
Innehållet i nystarten har tagits fram i dialog med företrädare för organisationer, berörda myndigheter och andra aktörer som påverkar trafiksäkerheten genom sin verksamhet. Alla dessa aktörers fortsatta arbete är en förutsättning för arbetets framgång.