Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utföra en kartläggning och analys av marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för HVB och konsulentverksamheter Diarienummer: S2016/06526/FST

Publicerad

Konkurrensverket ska kartlägga och analysera marknads- och konkurrensförhållanden på marknaden för hem för vård eller boende för barn och unga (HVB) samt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem (konsulentverksamheter). Uppdraget omfattar både offentligt och enskilt drivna verksamheter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

– redovisa hur marknaderna har utvecklats under de senaste åren,

– analysera eventuella brister av marknads- och konkurrensförhållanden samt redovisa möjliga förbättringar.

Samråd med och tillvaratagande av relevanta erfarenheter från myndigheter

Konkurrensverket ska samråda med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Upphandlingsmyndigheten och Välfärdsutredningen.

Konkurrensverket ska också tillvarata relevant kunskap och erfarenhet från andra myndigheter, företag och organisationer inom området samt uppmärksamma övriga iakttagelser och förhållanden som myndigheten finner lämpliga.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2017.