Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet avseende forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar Diarienummer: U2016/04203/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens kvalitet vid de landsting som omfattas av avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Ladda ner:

Utvärderingen ska avse forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar och innefatta expertbedömning av olika underlag och indikatorer.

Vetenskapsrådet ska under arbetets gång samråda med Socialstyrelsen och inhämta synpunkter från den nationella styrgruppen för ALF. Vetenskapsrådet ska samverka med Socialstyrelsen vad gäller insamling av data.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2018.