Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015–2019 Diarienummer: S2016/06724/FS

Publicerad

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått i uppdrag att följa upp och analysera de samlade insatserna som genomförs under 2015–2019 inom förlossningsvården, övrig hälso- och sjukvård, primärvården samt mammografin. Uppdraget omfattar även införandet av kostnadsfria preventivmedel för unga under 21 år, under förutsättning att riksdagen beslutar om det. Myndigheten ska särskilt granska insatserna utifrån ett patient- och medborgarperspektiv.

Ladda ner:

Regeringen har beslutat ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att följa upp och analysera: 

  • insatser som syftar till att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa, 
  • insatser för att stärka primärvården med särskild inriktning på socioekonomiskt utsatta områden,
  • införandet av avgiftsfri mammografi till kvinnor mellan 40 och 74 år 
  • införandet av kostnadsfria preventivmedel till unga under 21 år, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om det.

Behandling av komplikationer och skador på kvinnan i samband med graviditet och förlossning samt eftervården av kvinnan är områden som behöver stärkas. Regeringen anser att det är viktigt både ur ett jämlikhets- och patientsäkerhetsperspektiv att förlossningsvården stärks och att kunskapen och behandlingen av de skador som kan uppstå i samband med graviditet och förlossning förbättras.

Det behövs ökad kunskap om vanliga kvinnosjukdomar och symtom som kvinnor drabbas av. Det är därför angeläget att identifiera bristerna och att utveckla kunskapsstöd i vården för att förbättra behandlingsresultaten för dessa och skapa en mer jämlik vård.

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor under 2015 och avsätter 400 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 för att förbättra förlossningsvården och kvinnors hälsa. Regeringen avsätter vidare 130 miljoner kronor årligen under perioden 2016–2019 för insatser i primärvården med särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta områden.

Regeringens avsikt med satsningen är att stärka förlossningsvården och kvinnors hälsa genom att huvudmännen identifierar och genomför de insatser som de anser leder till en förbättring av områdena inom sina respektive landsting. Det innebär att insatserna kan variera utifrån behoven i olika landsting. Centralt i satsningen är insatser för att stärka bemanning och kompetensförsörjning samt att öka kunskaperna i vården om sjukdomar som kvinnor ofta får.