Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag att analysera införandet av vissa skyldigheter för Försäkringskassan och kommuner i samband med att assistansersättning har dragits in Diarienummer: S2016/07876/FST

Socialstyrelsen och Försäkringskassan får i uppdrag att analysera om Försäkringskassan bör få en specifikt angiven skyldighet att skyndsamt anmäla till kommunen när en person som har beviljats assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken får sin ersättning indragen. Myndigheterna ska vid behov lämna författningsförslag.

Ladda ner:

Vidare ska Socialstyrelsen analysera om kommunen bör få en skyldighet att när en sådan anmälan mottagits ta kontakt med den enskilde i fråga om en utredning om insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska initieras. Socialstyrelsen ska vid behov lämna författningsförslag.
Socialstyrelsen och Försäkringskassan ska gemensamt redovisa uppdragets första del till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2017.
Socialstyrelsen redovisar självständigt uppdragets andra del till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 september 2017.