Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning Diarienummer: N2016/07306/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Datainspektionen att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget ta fram informations- och utbildningsmaterial samt vidta lämpliga åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EU som ska börja tillämpas i maj 2018. Med ett kunskapsstöd ska svenska företags anpassning till de nya reglerna för behandling av personuppgifter underlättas, så att innovation och affärs- och verksamhetsutveckling kan fortgå utan att tappa tempo, samtidigt som ett gott integritetsskydd säkerställs.

Ladda ner:

(Regeringsbeslutet togs den 24 november.)