Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram stöd för näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning Diarienummer: N2016/07306/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Datainspektionen att i enlighet med vad som anges under rubriken Uppdraget ta fram informations- och utbildningsmaterial samt vidta lämpliga åtgärder för att underlätta näringslivets anpassning till EU:s nya dataskyddsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EU som ska börja tillämpas i maj 2018. Med ett kunskapsstöd ska svenska företags anpassning till de nya reglerna för behandling av personuppgifter underlättas, så att innovation och affärs- och verksamhetsutveckling kan fortgå utan att tappa tempo, samtidigt som ett gott integritetsskydd säkerställs.

Ladda ner:

(Regeringsbeslutet togs den 24 november.)

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.