Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ECO-bonussystem för sjöfarten

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt ECO-bonussystem i Sverige för att stimulera överflyttning av gods från väg till sjöfart, som minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. I uppdraget ingår att redogöra för utformningen och erfarenheterna av ECO-bonussystemen i Italien, Storbritannien och Norge och att därefter föreslå hur ett motsvarande system skulle kunna utformas och administreras i Sverige.

Ladda ner:

I uppdraget ingår också att utreda och redovisa hur ett eventuellt ECObonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av beslutade miljömål. I redovisningen ska även ingå bedömningar över ECO-bonusens samhällsekonomiska effektivitet och potentiella ekonomiska konsekvenser för statsbudgeten, inklusive kostnaderna för administrationen av ett system. Trafikanalys ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om hur arbetet fortskrider. En skriftlig delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 10 april 2017. En slutredovisning av
uppdraget med kostnadsberäkningar ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2017.