Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att kartlägga narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga Diarienummer: S2017/02634/FS

Regeringen beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga omfattningen och typen av narkotikavanor bland ensamkommande barn och unga upp till 21 år.

Ladda ner:

Det finns idag olika data som kan användas för att beskriva bruk och missbruk av narkotika och andra droger. Uppföljning av unga människors drogvanor görs årligen av flera myndigheter. Folkhälsomyndigheten ger ut Folkhälsan i Sverige med statistik om bl.a. drogvanor bland både vuxna och barn. Centrum för alkohol- och narkotikaforskning (CAN) gör årligen enkätundersökningar bland barn och ungdomar i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet. Ensamkommande barn och unga omfattas inte i tillräcklig utsträckning av dessa undersökningar och kunskapen om deras drogvanor är mycket bristfällig.

För att kunna komma till rätta med droganvändningen och ge barn och unga möjlighet till vård och behandling behöver kunskapen om droganvändningen bland ensamkommande flickor och pojkar, fördelade på kön, stärkas. Bättre kunskap om droganvändningen bland ensamkommande behövs också för att kunna utveckla det fortsatta förebyggande arbetet mot droger.