Uppdrag till Trafikverket att fördela medel till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling Diarienummer: N2017/03129/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att under 2017 fördela 9 miljoner kronor till ideella organisationer för informations- och utbildningsinsatser som främjar ökad och säker cykling. Särskilt prioriterade målgrupper är barn och unga, samt nyanlända och andra grupper av utrikes födda. Trafikverket får därutöver disponera 1 miljon kronor för kostnader förknippade med administration och uppföljning av stödet.

Ladda ner:

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Ett ökat cyklande har betydelse både för det övergripande transportpolitiska målet samt
funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa. Under 2016 fattade regeringen beslut om inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen. Oskyddade trafikanter, däribland cyklister, i vägtrafiken, är ett prioriterat område. För att cykling ska bli mer attraktivt som transportmedel behöver det även vara säkert att cykla.

Trafikverket ska senast den 1 juni 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen har fördelats.