Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, infrastrukturminister

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att följa upp utvecklingen inom cykling Diarienummer: N2017/04201/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inom ramen för arbetet med det nationella cykelrådet följa upp utvecklingen inom cykling. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket beskriva dels cyklandets utveckling, dels det arbete som genomförs för ökad och säker cykling hos berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Ladda ner:

Regeringen är positiv till den samverkan som redan sker inom ramen för det nationella cykelrådet. Arbetet med att ta fram ett nationellt cykelbokslut är en viktig del i rådets arbete. Ett sådant bokslut bör tas fram återkommande. Det första bokslutet som togs fram 2014 följde upp och redovisade cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen. Bokslutet sammanställde genomförda mätningar och undersökningar, och lyfte även fram faktorer och indikatorer för cyklingens utveckling i Sverige. Regeringen ser att bokslutet fortsatt bör följa upp och redovisa cyklandets utveckling, men att den även översiktligt bör beskriva det arbete som genomförs för ökad och säker cykling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i
samband med det nationella cykelbokslutet.

Skälen för regeringens beslut

Regeringen vill främja ett ökat och säkert cyklande. Ett ökat cyklande har betydelse både för det övergripande transportpolitiska målet samt
funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa. Under 2016 fattade regeringen beslut om inriktningsdokumentet Nystart för Nollvisionen. Oskyddade trafikanter, däribland cyklister, i vägtrafiken, är ett prioriterat område. Den 27 april 2017 beslutade regeringen "En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling - som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet" (dnr N2015/07365/TS m.fl.). Strategin har tagits fram i nära samverkan med externa aktörer och ska utgöra en gemensam plattform för det fortsatta arbetet med ökad och säker cykling.

Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en ökad och säker cykling. Nationella cykelrådet består av representanter för Boverket, Cykelfrämjandet, Gävle kommun, Naturvårdsverket, Svenskcykling, Sveriges Kommuner och Landsting, Transportstyrelsen, Region Sörmland, Linköpings kommun, Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Trafikverket. Det är Trafikverket som leder rådet. Nationella cykelrådet har tagit fram ett nationellt cykelbokslut 2014. Regeringen anser att samverkan i det nationella cykelrådet även fortsättningsvis bör utgöra ett viktigt stöd för berörda aktörers fortsatta arbete med ökad och säker cykling. Ett nationellt cykelbokslut som följer både cyklandets utveckling men även
det arbete som genomförs bör tas fram återkommande.