Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att erbjuda samordnad och säker statlig it-drift Diarienummer: Fi2017/03257/DF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att 2017 - 2020 erbjuda samordnad och säker it-drift för vissa myndigheter. Det övergripande syftet är att pröva och utvärdera former för samordnad och säker it-drift för lämpliga myndigheter.

En delredovisning av hur uppdraget ska genomföras ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2017. Delredovisningen ska innefatta en verksamhetsplan för 2018 - 2020. Dessutom ska de myndigheter som beslutat att inleda ett samarbete med Försäkringskassan redovisas. Ytterligare delredovisningar av hur arbetet fortlöper ska lämnas efter samråd med Finansdepartementet.

En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 18 december 2020. Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som genomförts inom ramen för uppdraget, uppnådda effekter samt risker och eventuella hinder som identifierats.