Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser vid byggande av överföringskapacitet för el Diarienummer: M2017/01665/Ee och M2017/01727/Ee

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att:
- Identifiera vilka typer av effekter som bör analyseras och kvantifieras inom ramen för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar inför beslut om investeringar i överföringskapacitet i stamnätet för el.
- Utreda och föreslå hur dessa effekter ska kvantifieras samt vilken geografisk avgränsning som ska tillämpas vid samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningarna.

Ladda ner:

Energimarknadsinspektionen ska också utreda behovet av att en fristående aktör utför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar som ett komplement till de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som Svenska kraftnät idag ansvarar för att utföra. Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns hos Statskontoret.

I uppdraget ingår att överväga i vilket utsträckning författningsreglering är lämplig, och vid förekommande fall, lämna förslag på sådana författningsförändringar. Förslag på författningsförändringar ska föregås av en konsekvensutredning.

Vid genomförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns hos Affärsverket svenska kraftnät. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 13 april 2018.