Uppdrag att ta fram underlag för hur ackreditering och standardisering kan användas för att främja svensk export Diarienummer: UD2017/13340/HI

Regeringen uppdrar åt Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) att analysera och redovisa hur ackreditering tillsammans med standardisering kan användas för att främja svensk export.

Ladda ner:

Swedac ska även lämna förslag på hur slutsatserna av analysen kan förmedlas till berörda företag. Uppdraget ska genomföras i samråd med Kommerskollegium, Tillväxtverket, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Sveriges Standardiseringsförbund i den anda som präglar Team Sweden.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 mars 2018.