Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om myndighetens lokalisering Diarienummer: U2017/03456/UF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att genomföra en lokalisering av myndigheten från Stockholm till Växjö där myndigheten ska ha sitt säte. Lokaliseringen ska vara avslutad senast den 1 februari 2019.

Ladda ner:

Lokaliseringen ska ske på ett sådant sätt att verksamheten kan fungera effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. MUCF ska föra en löpande dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Myndigheten ska senast den 1 april 2018 till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget samt redogöra för vidtagna åtgärder. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2019.