Uppdrag till Trafikverket att ta fram en handlingsplan för tillämpning av vägtrafiksäkerhetsstandarden ISO 39001 i myndighetens verksamhet Diarienummer: N2017 /05709/TS

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att analysera hur krav i trafiksäkerhetsstandarden
ISO 39001 bör tillämpas i Trafikverkets verksamhet. Analysen ska fokusera på hur största möjliga effekt på trafiksäkerheten kan uppnås. Med utgångspunkt i analysen ska Trafikverket ta fram en handlingsplan, inklusive tidsplan, för hur myndigheten ska uppfylla de krav som gör störst trafiksäkerhetsnytta.

Ladda ner:

Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) i årsredovisningen för 2017.