Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda förutsättningarna för att elvägar på sikt ska kunna vara en del av det svenska transportsystemet Diarienummer: N2017/06217/TS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att utreda och redovisa förutsättningarna för om elvägar på sikt ska kunna vara en del i det statliga vägnätet samt att hantera den del av det tysksvenska innovationspartnerskapet som avser elvägar. Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens energimyndighet, Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Vidare ska Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att lämna synpunkter under uppdragets gång.

Ladda ner:

Uppdraget såvitt avser elvägar ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

Arbetet med det tysksvenska innovationspartnerskapet ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars varje år, med början 2018. Uppdraget i den sistnämnda delen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2022.