Uppdrag avseende insatser för att minska narkotikarelaterad dödlighet Diarienummer: S2017/05940/FS

Regeringens beslutar att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen utreda förutsättningarna för ökad samverkan mellan berörda myndigheter i syfte att genom ett varningssystem mellan myndigheter i ett tidigt skede kunna upptäcka substanser eller förändrat missbruksmönster som kan orsaka plötslig ökning av antalet dödsfall.

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag

  • att i samverkan med Folkhälsomyndigheten ta fram information omöverdosrisker och säkrare användning riktad till personer som brukarnarkotika eller narkotikaklassade läkemedel.
  • att i samverkan med Folkhälsomyndigheten utreda möjligheterna attutveckla riktad hälsoinformation om drogmarknaden och akuta riskermed mera till personer som brukar narkotika.
  • att utveckla och ta fram ett kunskapsstöd om läkemedelsbehandling vidopiatberoende samt lämna förslag till samverkansformer mellan huvudmännen.Kunskapsstödet ska beakta köns- och åldersspecifika behovhos patienterna och innehålla modeller för brukarmedverkan.
  • att presentera förslag till en kartläggning av akutmottagningarnas rutiner för fortsatt vård, behandling och uppföljning av personer som kommer till akutmottagningarna på grund av en överdos.

Uppdraget att ta fram information om överdosrisker och säkrare användning ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018. Övriga uppdrag ska redovisas senast den 15 december 2018.