Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Naturvårdsverket att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall Diarienummer: M2017/02593/R

Publicerad

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vilka verksamheter som kan undantas från EU:s avfallsdirektiv. Naturvårdsverket ska även föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att ta fram de allmänna regler som krävs för att kunna göra undantag.

Ladda ner:

Naturvårdsverket ska senast den 30 april 2018 redovisa vilka verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt. Naturvårdsverket ska senast den 28 september 2019 föreslå de författningsändringar med allmänna regler för verksamheternas bedrivande som krävs för att få undantag från avfallsdirektivets bestämmelser om tillståndsprövning.

Redovisningen och förslagen ska ges in till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).