Karolina Skog har entledigats, miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag att leda projekt om hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet Diarienummer: M2017/02055/KI

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att vara huvudprojektledare och förvaltningsorgan i det nordiska ordförandeskapsprojektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet.

Ladda ner:

Projektet ska bedrivas i fem delprojekt:

  1. Lansering av ordförandeskapsprojektet samt avslutande konferens om hållbara städer med fokus på klimatsmarta resor och transporter.
  2. Askådliggörande av goda exempel och ge rekommendationer om möjligheten att öka nollemissionsfordon i städer.
  3. Dialogmöten, erfarenhetsutbyte samt rekommendationer om att skapa förutsättningar för attraktiva och klimatsmarta transporter i städer.
  4. Erfarenhetsutbyte och hitta lösningar för laddning av elfordon i städer.
  5. Utveckling av en databas med information om laddstationer för elfordon.