Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 Diarienummer: N2017/07839/RTS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete inom kompetensförsörjningsområdet 2018-2020.

Ladda ner:

Tillväxtverket ska

– bidra till att aktörer med regionalt utvecklingsansvar som genomför
insatser inom kompetensförsörjningsområdet ges bättre förutsättningar
att bedriva sitt arbete,
– stödja det regionala analysarbetet, bl.a. genom årlig uppdatering av de
regionala matchningsindikatorerna,
– bidra till att sprida erfarenheter, resultat och lärande som framkommer i arbetet, bl.a. genom att utveckla mötesplatser för regionalt utvecklingsansvariga aktörer samt
– bidra till att öka berörda statliga myndigheters deltagande i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och erbjuda regionalt utvecklingsansvariga aktörer en samlad dialog med dessa.

En slutredovisning innehållande bl.a. uppföljning av resultat, goda exempel samt hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2021.