Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen satsar på utvecklad regional och lokal energiplanering för elektrifiering

Publicerad

Regeringen har i dag gett Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att utveckla den regionala och lokala energiplaneringen. Uppdraget innebär bland annat att en regional handlingsplan för elektrifiering samt en vägledning och metodstöd för kommunal energiplanering ska tas fram.

– För den kraftfulla elektrifiering som Sverige har inlett behövs planering och samordning av insatser mellan aktörer och verksamhetsområden, inte minst på lokal och regional nivå. Med uppdraget om utvecklad regional och lokal energiplanering för elektrifiering stärker vi ytterligare en del för att möjliggöra industrins och transportsektorns gröna omställning, minskad klimatpåverkan och ett mindre sårbart samhälle, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Elsystemets utveckling och förmåga att ansluta nya aktörer måste stå i centrum för att Sverige ska klara att genomföra den gröna omställningen. För att göra detta krävs att varje del av elsystemet bidrar och kan jobba mot ett gemensamt mål som regeringen kommer presentera i den energipolitiska propositionen. Den förväntande ökningen av elanvändning innebär stora utmaningar i att få utbyggnaden av elproduktion och elnät att gå i takt och att möta det snabbt ökande elbehovet, samtidigt som försörjningstryggheten behöver förbättras i en mer osäker omvärld.

Den faktiska omställningen som måste till kommer framför allt att ske på lokal och regional nivå. Därför behöver den regionala och lokala energiplaneringen utvecklas för att bland annat tydliggöra vad de nationella energi- och klimatmålen innebär på regional och lokal nivå. Energiplaneringen kan då utgöra viktiga underlag för andra relevanta verksamhetsområden så som fysisk planering, totalförsvar, regional utveckling och miljö­prövning och skapar på så sätt bättre förutsättningar för elektrifieringen. 

Lagen om kommunal energiplanering tillkom på 1970-talet under oljekrisen. En vägledning och metodstöd tas i detta uppdrag fram för att tillämpningen av lagen ska ske utifrån den kraftfulla elektrifieringen och förändrade säkerhetsläget. 

Västra Götalands län är ett län med planer på flera elkrävande nyetableringar, bland annat batterifabriker och en stor befintlig industri, inte minst inom kemi, som behöver mycket el för att fasa ut fossila bränslen. Sammantaget medför detta utmaningar både för elnätet och för att få tillräcklig tillgång till en leveranssäker elförsörjning. 

– Uppdraget kan bidra till att fler aktörer och verksamheter hittar lösningar för att möjliggöra industrins gröna omställning i Västra Götaland. Erfarenheterna från Västra Götaland bedöms även kunna komma till nytta i andra delar av landet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Uppdraget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län slutredovisas i december 2024 med delredovisning 15 november 2023. Uppdragen till Energimyndigheten slutredovisas 30 juni 2024. 

Bakgrund

Sverige står inför en kraftig elektrifiering där myndigheterna bedömer att elanvändning ökar från knappt 140 TWh till 150–220 TWh år 2030 och till 210–370 TWh år 2045. I Tidöavtalet anges att planeringen för ökad elanvändning bör utgå från ett elbehov på minst 300 TWh år 2045. Samtidigt belyser Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina vikten av ökad försörjningstrygghet och leveranssäkerhet.

Elsystemets utveckling är central för att klara av den gröna omställningen. Det är av vikt att elsystemets samtliga delar; elnät, elproduktion och elkonsumtion byggs ut i takt med varandra. För att möjliggöra en mer harmoniserad utbyggnad behöver en stärkt samordning och planering finnas på såväl nationell, regional och lokal nivå.  

Presskontakt

Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö

Genväg

Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering

Laddar...