Uppdrag att utveckla regional och lokal energiplanering för elektrifiering Diarienummer: KN2023/03646

Publicerad

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Statens Energimyndighet (Energimyndigheten) får i uppdrag att utveckla den regionala och lokala energiplaneringen.

Ladda ner:

Uppdraget ska bidra till att möjliggöra en storskalig elektrifiering av bland annat industri och transporter och tydliggöra hur den regionala och lokala energiplaneringen kan organiseras effektivt och utvecklas vidare samtidigt som totalförsvarets behov beaktas. Goda exempel från energiplanering i andra län ska tas tillvara i arbetet.

Uppdraget till Länsstyrelsen i Västra Götalands län slutredovisas i december 2024 med delredovisning 15 november 2023. Uppdragen till Energimyndigheten slutredovisas 30 juni 2024. 

Bakgrund

Sverige står inför en kraftig elektrifiering där myndigheterna bedömer att elanvändning ökar från knappt 140 TWh till 150–220 TWh år 2030 och till 210–370 TWh år 2045. I Tidöavtalet anges att planeringen för ökad elanvändning bör utgå från ett elbehov på minst 300 TWh år 2045. Samtidigt belyser Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina vikten av ökad försörjningstrygghet och leveranssäkerhet.

Elsystemets utveckling är central för att klara av den gröna omställningen. Det är av vikt att elsystemets samtliga delar; elnät, elproduktion och elkonsumtion byggs ut i takt med varandra. För att möjliggöra en mer harmoniserad utbyggnad behöver en stärkt samordning och planering finnas på såväl nationell, regional och lokal nivå. 

Genväg

Pressmeddelande: Regeringen satsar på utvecklad regional och lokal energiplanering för elektrifiering