Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag för stärkt kompetens, stabilitet och kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Diarienummer: S2018/00535/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2018 och 2019 stödja huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser som ska främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under 2018 och 2019 stödja huvudmän och yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården genom insatser som ska främja kompetens och stabilitet samt kvalitetsutveckling inom området.

Socialstyrelsen ska genomföra eller initiera insatser som bidrar till ökad kompetens och kvalitet med syfte 

  • att placerade barn och unga får en god, trygg och säker vård,
  • att den sociala barn- och ungdomsvårdens arbete med särskilt utsatta grupper av barn och unga stärks, inte minst i särskilt utsatta och prioriterade områden,
  • att barnrättsperspektivet ytterligare stärks inom den sociala barn- och ungdomsvården och att barn får sina rättigheter tillgodosedda,
  • att kunskap, kompetens och stabilitet främjas hos yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Samlande genom utåtriktade aktiviteter

Socialstyrelsen ska verka samlande för den sociala barn- och ungdomsvården och genom utåtriktade aktiviteter, exempelvis genom att i dialog med de regionala utvecklingsledarna i den sociala barn- och ungdomsvården anordna konferenser om den sociala barn- och ungdomsvården samt genom att fortsätta att lyfta och sprida de exempel på nya arbetssätt och metoder som myndigheten, regioner och kommuner genomför inom området.

En delredovisning med plan för arbetet inom uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 mars 2018. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2020.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Landsting, de regionala utvecklingsledarna inom den sociala barn- och ungdomsvården, berörda fackliga organisationer samt företrädare från det civila samhället.