Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd Diarienummer: N2018/00721/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att inleda arbete med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd. Livsmedelsverket ska identifiera vilka uppgifter som rådet ska ha, hur arbetet ska organiseras liksom hur kunskapsutveckling inom ramen för dricksvattenrådet kan bedrivas. Arbetet ska ha som utgångspunkt vad som föreslås i Dricksvattenutredningens betänkande En trygg vattenförsörjning
(SOU 2016:32).

Ladda ner:

Dricksvattenrådet ska bestå av generaldirektören för Livsmedelsverket, som också är ordförande. I rådet ska därutöver ingå Havs- och
vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Trafikverket.

Livsmedelsverket ska redovisa arbetet med att inrätta ett nationellt dricksvattenråd till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2018.