Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor Diarienummer: N2018/00715/MRT

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att se över förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor och lämna förslag till lämpliga ändringar.

Ladda ner:

Inom ramen för uppdraget ska Transportstyrelsen analysera konsekvenserna för statliga myndigheter och bidraget till klimatmålet av olika alternativ till en ny miljöbilsdefinition. Analysen av bidraget till klimatmålet bör beakta att en ny statlig miljöbilsdefinition även kommer att påverka företag, kommuner och privatpersoner vid inköp eller leasing av bil. En utgångspunkt för konsekvensanalysen bör vara att definitionen av en klimatbonus bil i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar används som ett generellt krav vid inköp och leasing av fordon. Alternativa kravnivåer eller undantag för vissa fordonskategorier bör också analyseras. En analys av alternativa kravnivåer bör även beakta relevanta EU-krav inom fordons- och upphandlingsområdet, såväl nuvarande som föreslagna.

Vid genomförandet av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från Statens energimyndighet, Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet och Trafikverket. Transportstyrelsen bör vidare inhämta synpunkter från företrädare för kommuner, landsting och fordonsindustri.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2018. En delredovisning som beskriver konsekvenserna av olika alternativa miljöbilsdefinitioner ska lämnas till Regeringskansliet(Näringsdepartementet) senast den 29 mars 2018.