Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utarbeta prognoser för flöden av växthusgaser till och från skog och skogsmark för åren 2021–2030 Diarienummer: N2018/01213/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att redovisa prognoser utifrån uppdaterade scenarier för den svenska skogens och skogsmarkens utsläpp och upptag av växthusgaser fram till 2030 i enlighet med beslut och riktlinjer för redovisning till EU och FN:s klimatkonvention.

Ladda ner:

I uppdraget ingår särskilt att utarbeta underlag för en svensk bokförings-rapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021–2025 som följer av kraven på information och metoder i EU:s klimatramverk 2021–2030.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.