Uppdrag att utarbeta prognoser för flöden av växthusgaser till och från skog och skogsmark för åren 2021–2030 Diarienummer: N2018/01213/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att redovisa prognoser utifrån uppdaterade scenarier för den svenska skogens och skogsmarkens utsläpp och upptag av växthusgaser fram till 2030 i enlighet med beslut och riktlinjer för redovisning till EU och FN:s klimatkonvention.

Ladda ner:

I uppdraget ingår särskilt att utarbeta underlag för en svensk bokförings-rapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för brukad skogsmark för perioden 2021–2025 som följer av kraven på information och metoder i EU:s klimatramverk 2021–2030.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2019 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).