Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss Diarienummer: N2018/01644/MRT

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen att revidera Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:52) om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn så att passagerare i en buss som enligt 4 kap. 10 a § trafikförordningen (1998:1276) ska använda bilbälte, ska informeras på sätt som innebär information från föraren, ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp om skyldigheten att använda bilbälte i fordonet.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar vidare åt Transportstyrelsen att utreda omfattningen av busspassagerares användande av bilbälte eller annan skyddsanordning och föreslå åtgärder, inklusive regelförändringar, för att öka trafiksäkerheten vid färd i buss. Transportstyrelsen ska analysera hur information om användande av bilbälte i buss ges i dag och hur informationen om och förståelsen av vikten av att använda bälte eller annan skyddsanordning kan stärkas. I analysen ska resenärernas incitament att använda bälte eller skyddsutrustning ingå. I uppdraget ingår att ta fram en vägledning för förare, annan ombord-personal, ledsagare och ledare för en grupp som enligt 4 kap. 10 c § trafik-förordningen (1998:1276) ska vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning. Om Transportstyrelsen bedömer att det vore lämpligt att genomföra en informationsinsats om säkerhetsbälte i buss ska en sådan genomföras. I uppdraget ingår dessutom att kartlägga tekniska lösningar som kan bidra till ett ökat användande av bälte eller annan skyddsanordning och analysera huruvida krav bör ställas på att sådana lösningar eller annan skyddsanordning ska användas.

Vid genomförande av uppdraget ska Transportstyrelsen inhämta synpunkter från berörda myndigheter, branschföreträdare, berörda fackförbund och andra intresseorganisationer.

Transportstyrelsen ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2018. Delredovisningen ska avse revideringen av Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn. Transportstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2018.