Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper Diarienummer: N2018/03141/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. I uppdraget ingår dels att applicera utvecklad och förbättrad metodik för att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, dels att uppdatera den nyckelbiotopsinventering som genomförts i övriga delar av landet.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen senast den 31 mars fr.o.m. 2019 och slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2028.