Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet Diarienummer: S2018/03798/FST

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att under 2018–2020 informera arbetsgivare och andra berörda aktörer om ansvar och insatser för att tillhandahålla tolk och andra stöd. I uppdraget ingår även att informera om teknik och tjänster, främja utveckling och innovation samt redovisa goda exempel.

Ladda ner:

När MFD genomför uppdraget ska myndigheten hämta in synpunkter från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Post- och telestyrelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv samt organisationer som representerar personer med dövhet, dövblindhet eller har nedsatt hörsel.


MFD ska under 2019 och 2020 rapportera till Regeringskansliet. Rapporterna ska lämnas senast den 1 november.


MFD ska slutrapportera sitt uppdrag den 24 juni 2021.