Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning Diarienummer: N2018/03772/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att i samråd med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten se över gränsdragningen mellan å ena sidan förvaltningsåtgärder avseende vilt och fisk och å andra sidan användning av vilda djur i vetenskaplig forskning, dvs. i djurförsök.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2019 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).