Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för valåret 2018 Diarienummer: Ku2018/01403/D

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av trakasserier, hot och våld mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018. Resultaten ska så långt som det är möjligt redovisas könsuppdelat och jämföras med resultaten från de tidigare kartläggningar som Brå har genomfört och redovisat i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU).

Ladda ner:

Brå ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet, med kopia till Justitiedepartementet) senast den 6 november 2019.