Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Medfinansiering av infrastrukturprojekt Diarienummer: N2018/03942/SPN

Publicerad

Med ändring av regeringens beslut om fastställelse av nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029 den 31 maj 2018 omfördelas 900 miljoner kronor av de medel som har avsatts för stadsmiljöavtal till statlig medfinansiering av Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Södra staden i form av spårväg.

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att verka för att ingå avtal med Uppsala kommun och eventuella andra berörda aktörer om statlig medfinansiering i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. för byggnationen av Ultunalänken.

Den statliga medfinansieringen ska uppgå till högst 900 miljoner kronor och får inte överskrida 50 procent av de totala kostnaderna för
infrastrukturprojektet. De statliga medel som avsätts från den ekonomiska ramen för stadsmiljöavtal får utbetalas från och med det år som byggnationen påbörjas, dock tidigast 2024. Avtalet, som ska ingås senast den 1 juli 2019, ska bland annat innefatta ansvarsfördelningen mellan parterna, en preliminär utbetalningsplan för den statliga medfinansieringen och hur denna fördelas över byggnadsprojektets löptid.