Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av vildsvinskött Diarienummer: N2018/04065/DL, N2018/01954/DL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för avsättning av vildsvinskött på marknaden.

Ladda ner:

Analysen ska inkludera en bedömning av vilka volymer av vildsvinskött som kan göras tillgänglig på marknaden med de föreslagna åtgärderna och kostnader förknippade med dessa åtgärder. Andra åtgärder för att underlätta avsättning av vildsvinskött på marknaden ska utredas. Utgångspunkten i förslagen till åtgärder ska vara bibehållen livsmedelssäkerhet, där både livsmedelshygien och köttkvalitet säkras. Förslagen ska utformas med hänsyn till vilthanteringsanläggningar och andra berörda aktörer.


Uppdraget ska genomföras i samråd med Statens jordbruksverk (Jordbruksverket), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län. Synpunkter ska inhämtas från berörda intresseorganisationer och andra aktörer som Livsmedelsverket finner lämpliga.


Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2019.


Uppdraget är ett led i hanteringen av riksdagens tillkännagivande (bet. 2016/17:MJU23 punkt 23, rskr. 2016/17:338).

Genvägar