Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att följa upp det reformerade bilstödets konsekvenser för enskilda Diarienummer: S2018/03928/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att tillsammans med Trafikverket följa upp det reformerade bilstödet som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Analyserar lagstiftningens konsekvenser

Försäkringskassan ska analysera vilka konsekvenser den nya lagstiftningen har fått för enskildas möjligheter att ta del av bilstödet. Inriktningen ska ligga på dem som berörs av anskaffningsbidraget och dem med behov av en bil med särskilda mått eller särskilda originalmonterade anordningar.

Drivkraft för att köpa lämplig bil

Försäkringskassan ska också analysera i vilken utsträckning de stärkta incitamenten att köpa en bil som redan från början har nödvändiga mått och funktioner har fått genomslag. I uppföljningen ska hänsyn tas till ett barn- och jämställdhetsperspektiv.

Förslag ska stärka möjligheterna att använda bilstödet

Mot bakgrund av analysen och vid behov, ska Försäkringskassan lämna förslag till regeringen om möjliga åtgärder för att stärka den enskildes möjligheter att ta del av bilstödet. Förslagen ska finansieras inom bilstödsanslagets ram och inte vara kostnadsdrivande utanför ramen. De ekonomiska konsekvenserna av förslagen ska redovisas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2018.

Genväg