Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att föreslå en prioritering av kunskapsluckor gällande förlossningsskador Diarienummer: S2018/04192/FS

Publicerad

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en prioritering av de kunskapsluckor som sedan tidigare identifierats på området förlossningsskador.
Uppdraget ska genomföras i samråd med såväl patientföreträdare som profession som behandlar dessa typer av skador.

Ladda ner:

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 april 2019.