Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram en tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen samt påbörja arbetet med föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor Diarienummer: N2018/04057/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Lantmäteriet att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, ta fram en tidplan för regeringens kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen (dnr N2017/07544/PBB), samt påbörja arbetet med att ta fram föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor. Uppdraget att ta fram tidplanen ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2018.

Ladda ner: