Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog Diarienummer: N2018/04152/SK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att via myndighetens framtidsplattform Future Forests utveckla kunskapen om mångbruk av skog.

Ladda ner:

Uppdraget innebär att SLU ska göra tvärvetenskapliga analyser och synteser samt genomföra kommunikativt arbete som ytterligare synliggör potentialen för mångbruk av skog.

Uppdraget ska bidra till att genomföra det nationella skogsprogrammets vision och målen för de fem fokusområdena, i synnerhet målet för fokusområdet Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Uppdraget kan genomföras i samverkan med andra relevanta myndigheter som Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Statistiska centralbyrån.

SLU ska senast den 28 februari 2019 lämna en delrapport om uppdragets genomförande under 2018 och senast den 28 februari 2020 lämna en slutrapport om uppdragets genomförande under 2019. Rapporterna ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

För uppdragets genomförande får SLU använda högst 5 000 000 kronor under 2018 och 3 500 000 kronor under 2019. Medlen ska belasta det under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel upptagna anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket, anslagsposten 3 Nationellt skogsprogram. Medlen ska betalas ut efter rekvisition ställd till

Skogsstyrelsen. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018 respektive den 1 december 2019. Utbetalda medel ska förbrukas och redovisas i SLU:s bokföring före årets utgång, dvs. vid tidpunkten för bokslut 2018. En årlig ekonomisk uppföljning ska lämnas senast den 15 juni 2019 respektive den 15 mars 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).