Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras Diarienummer: Ku2015/02857/DISK, Ku2018/01455/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Institutet för språk och folkminnen (ISOF) att utreda formerna för hur språkcentrum för finska och meänkieli kan organiseras och utreda förutsättningarna för motsvarande funktioner för jiddisch och romani chib.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att analysera alternativa förslag till språkcentrum som kan bidra till språkrevitalisering och en fungerande överföring av språk och kultur mellan generationerna. I uppdraget ingår även att göra
kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser av myndighetens förslag,
inklusive personella konsekvenser.

För uppdragets genomförande får ISOF under 2018 disponera högst
1 miljon kronor.

ISOF ska lämna en delredovisning senast den 1 februari 2019 och en
slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)
senast den 1 oktober 2019.