Uppdrag till Socialstyrelsen att ge stöd i fråga om nationella minoriteter Diarienummer: Ku2017/01534/DISK (delvis), Ku2018/01459/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att informera om lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) inom myndighetens ansvarsområde och att genomföra en kartläggning av eventuella behov av kunskapsstöd.

Ladda ner:

I den del av uppdraget som avser information om minoritetslagen ska
Socialstyrelsen informera kommuner, landsting, vårdgivare och andra
berörda aktörer om minoritetslagens betydelse för socialtjänsten, särskilt i fråga om äldreomsorg, och hälso- och sjukvården.

I den del av uppdraget som avser en kartläggning ska Socialstyrelsen
genomföra en kartläggning av behovet av eventuella kunskapshöjande
insatser inom socialtjänsten särskilt i fråga om äldreomsorg och hälso- och sjukvården, och vid behov lämna förslag till åtgärder.

Socialstyrelsen ska i genomförandet av uppdraget samråda med de nationella minoriteterna och inhämta synpunkter från berörda myndigheter, kommuner och landsting, däribland Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.

Socialstyrelsen ska senast den 10 maj 2019 lämna en redovisning av uppdraget till Kulturdepartementet (med kopia till Socialdepartementet).

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget under 2018–2019 beräknas uppgå till 800 000 kronor.