Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna Diarienummer: Ku2018/01674/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget (samordningsmyndigheterna) att genomföra informationsinsatser om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Informationsinsatsernas huvudsyfte är att förmedla information om de lagändringar som träder i kraft den 1 januari 2019 till följd av propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199).

Ladda ner:

Insatserna ska vara riktade gentemot såväl myndigheter, kommuner och landsting som allmänheten och syfta till att öka kunskapen och kännedomen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken, lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och bestämmelser om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i andra författningar.

Samordningsmyndigheterna ska senast den 29 mars 2019 lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).