Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Regeringsuppdrag från Miljödepartementet

Uppdrag till Naturvårdsverket om vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper Diarienummer: M2018/02231/Ke

Publicerad

Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om nya förordningar om producentansvar för förpackningar respektive returpapper samt om revideringar i ett antal andra förordningar. Nu ger regeringen Naturvårdsverket flera uppdrag som är en del av de beslutade förändringarna.

Ladda ner:

Naturvårdsverket ska utreda och lämna förslag på författningsändringar för att tydliggöra de tillståndspliktiga insamlingssystemens ansvar för insamling av förpackningsavfall som uppstår i utemiljöer på annan plats än i anslutning till bostäder eller verksamheter. I uppdraget ingår att ge förslag på vilka platser förpackningsavfall ska samlas in och hur insamlingen ska utföras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 februari 2019.

Naturvårdsverket ska utreda och föreslå hur förpackningar som medföljer förpackade varor som förs in till Sverige av privatpersoner (införsel som inte utförs yrkesmässigt) bör hanteras när de blir avfall i relation till förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Naturvårdsverket ska särskilt undersöka och föreslå hur finansieringen ska se ut för hanteringen av dessa förpackningar när de blir avfall.

Naturvårdsverket ska även utreda behovet av att definiera vilken aktör som vid tillämpningen av förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper ska anses ”föra in” förpackade varor, förpackningar, tidningar och tidningspapper till Sverige respektive ”fylla eller på annat sätt använda en förpackning” och föreslå definitioner av dessa begrepp om det bedöms behövas. Om förslagen kräver författningsförändringar ska sådana lämnas. Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 2 mars 2020.

Naturvårdsverket ska följa upp hur utbyggnaden av den fastighetsnära och kvartersnära insamlingen av förpackningsavfall och returpapper enligt förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper fortgår och vilka effekter som utbyggnaden har medfört och som den förväntas medföra avseende miljönytta, tillgänglighet, produktutveckling och konkurrensförhållanden. I uppföljningen ska ingå en redovisning av kostnaderna för utbyggnaden och hur utbyggnaden har påverkat samhället i stort inklusive producenterna, de tillståndspliktiga insamlingssystemen, avfallstransportörerna, återvinnings-företagen, fastighetsägarna, hushållen, kommunerna och andra berörda aktörer. Uppföljningen ska syfta till att ge ett bättre underlag för tillämp-ningen av skälighetsbedömningen i 46 § förordningen (2018:1470) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § förordningen (2018:1471) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper. En redovisning av uppföljningens slutsatser ska lämnas till Regeringskansliet senast den 31 december 2021.