Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att ta fram en samling exempel om mångfunktionella gator Diarienummer: N2018/04600/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att sammanställa exempel på omvandling av tidigare genomfartsleder till stadsgator, som är mångfunktionella, där många olika behov och intressen hanteras samlat och där teknikutvecklingens och digitaliseringens möjligheter nyttjas för att skapa levande och hållbara stadsmiljöer. Exemplen kan vara både internationella och svenska.

Ladda ner:

Sammanställningen ska innehålla beskrivningar av åtgärder i den fysiska miljön men även planer, program eller liknande som möjliggör implementering av mångfunktionella (smarta) gator. I sammanställningen ska framgångsfaktorer, synergieffekter, målkonflikter och/eller hinder för implementering beskrivas för respektive exempel. Redovisningen kan även innefatta exempel där slutresultatet inte lever upp till ambitionen, med syfte att ringa in vilka hinder som kan motverka utvecklingen av mångfunktionella (smarta) gator.

Boverket ska även sprida kunskaper och erfarenheter som inhämtas. Sammanställningen ska tjäna som kunskapsbas för relevanta aktörer inom samhällsbyggnadssektorn.

Boverket ska samverka med Trafikverket och andra relevanta myndigheter under genomförandet av uppdraget och bidra med de resurser som respektive myndighet bedömer skäligt.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019.