Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att ta fram förslag till indikatorer för regeringens nationella arbete för mänskliga rättigheter Diarienummer: Ku2018/01727/DISK

Publicerad

Statistiska centralbyrån (SCB) får i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer för att följa regeringens nationella arbete med mänskliga rättigheter. SCB ska senast den 1 mars 2019 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Ladda ner:

Indikatorerna ska utgå från det mål som riksdagen har fastställt för arbetet, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, samt från den struktur som fastställs i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter (skr. 2016/17:29) om

  • ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga
    rättigheterna,
  • ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter
    inom offentlig verksamhet, och
  • ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila
    samhället och inom näringslivet.